روستای مرادآباد اراک

روستای مرادآباد از روستای بخش مرکزی شهرستان اراک می باشد.

کانال تلگرام روستای مراد آباد

نویسندگان

به امید خدا در این صفحه دانایی را ترویج می دهیم

جای خالی سلوچ

---------------------------------------------------------
دین شناسی

------------------------------------------------------------
رمان (قدیس)